بەڵای ژن بەژن<br>"یان ژێر گڵ، یان كوڕە مامت"
2020-07-27
بەڵای ژن بەژن
"یان ژێر گڵ، یان كوڕە مامت"
  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT